ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • *ประเภทประกาศ

 • *วิธีการจัดหา

 • ประเภทการจัดหา

 • ประเภทโครงการ

 • เลขที่โครงการ

 • ชื่อโครงการ

 • วันที่

 • ถึงวันที่

 • จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่

 • จนถึง

 • สถานะโครงการ

ผลการค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่
ประกาศ
ราคากลาง(บาท) สถานะ
โครงการ
ดูรายละเอียด
1 แผนงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 111 12/11/2558 10,000,000.00 ระหว่างดำเนินงาน
2 แผนงาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 12/11/2558 1,294,000.00 ระหว่างดำเนินงาน
3 แผนงาน ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 24-29 ธันวาคม 2558 (1) (24/12/2558) 12/01/2559 100,000.00 ระหว่างดำเนินงาน
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/12/2558) 12/01/2559 100,000.00 ระหว่างดำเนินงาน
5 แผนงาน ประกาศราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม (22/12/2558) 12/01/2559 100,000.00 ระหว่างดำเนินงาน
6 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (07/01/2559) 12/01/2559 100,000.00 ระหว่างดำเนินงาน
7 แผนงาน แผนพัฒนาถนนคอนกรีต 29/09/2559 30,000.00 ระหว่างดำเนินงาน