ข่าว วันสตรีสากล (วันแม่ศรีเรือนตำบลดอนแก้ว 59)

648
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มแม่ศรีเรือนตำบลดอนแก้ว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนแก้ว และโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว จัดงาน วันสตรีสากล (วันแม่ศรีเรือนตำบลดอนแก้ว) ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีตำบลดอนแก้วให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่เสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติงานและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อีกทั้งตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสตรี และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำไปเผยแพร่แก่สตรีในชุมชน เป็นแนวทางปฏิบัติในครอบครัว โดย นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี มอบรางวัลมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่แม่ศรีเรือนดีเด่น ด้านการพัฒนาชุมชนจำนวน 10 คน และมอบป้ายโครงการครอบครัวสันติสุข ให้กับ 11 หมู่บ้าน โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกอบต.ดอนแก้ว นำคณะผู้บริหาร, นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา, ร.ต.พงษ์ศักดิ์ เงินปิง กำนันตำบลดอนแก้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มสตรีตำบลดอนแก้ว และกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดอนแก้ว ให้การต้อนรับ

 

 

ประมวลภาพ