กำหนดวัน และเวลาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

303
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลดอนแก้ว หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ และได้ประกาศให้ทราบถึงข้อมูล กำหนดวัน เวลา และเงือนไขการประมูล ตามรายละเอียดดังนี้

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร