กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2557

457
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ขณะนี้ใกล้ถึงก าหนดที่จะต้องช าระภาษีท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2556 แล้ว
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้มี
ทรัพย์สิน ได้แก่ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และป้าย ภายในต าบลดอนแก้ว
และอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีตามกฎหมาย มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ตามระยะเวลา ดังนี้
- ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ยื่นแบบตั้งแต่ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556
และช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ภาษีบ ารุงท้องที่ ช าระภาษีตั้งแต่ มกราคม – เมษายน 2556
- ภาษีป้าย ยื่นแบบตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2556
และช าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
โดยท่านผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถมาช าระภาษีได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ในวันและเวลาราชการ หรือ
ขณะนี ้ถึงก าหนดที่จะต้องช าระภาษีท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2557 แล้ว งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้มีทรัพย์สิน ได้แก่ โรงเรือน หรือ
สิ่งปลูกสร้ าง ที่ดิน และป้ าย ภายในต าบลดอนแก้ว และอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีตามกฎหมาย
มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตามระยะเวลา ดังนี ้
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบฯ : ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557
ช าระภาษี : ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ภาษีป้ าย ยื่นแบบฯ : ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2557
ช าระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ภาษีบ ารุงท้องที่ ยื่นแบบฯ : ภายในเดือน มกราคม 2557
ช าระภาษี : ภายในเดือนเมษายน 2557
- ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตฯ ยื่นค าร้องฯ : ภายใน 30 นับแต่เริ่มด าเนินกิจการ
ช าระค่าธรรมเนียม : ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
โดยท่านผู้มีหน้ าที่เสียภาษีสามารถมาช าระภาษีได้ ที่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อบต.ดอนแก้ว ในวันจันทร์-วันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่หยุดพัก
กลางวัน) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 053-121574 , 053-121585
ต่อ 36

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร