คำแนะนำในการชำระภาษีท้องถิ่น 2557

776
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

ช่องทางติดต่อ : โทรศัพท์หมายเลข 053-121574 , 053-121585 ต่อ 36 และ www.donkaewlocal.go.th
ค าแนะน าในการช าระภาษีท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
(1) ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด.2) ประจ าปี พ.ศ. 2557 ภายในเดือน มกราคม
ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (ไม่ยื่นแบบตามก าหนดเวลาเสียเบี้ยปรับ ไม่เกิน 200 บาท)
(2) ช าระภาษีภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
(3) ไม่ช าระภาษีภายในก าหนด เสียเงินเพิ่ม ดังนี้
- ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้างช าระ
- ถ้าเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้างช าระ
- ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้างช าระ
- ถ้าเกิน 3 เดือนขึ้นไป ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้างช าระ
2. ภาษีบ ารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษี
บ ารุงท้องที่
(1) ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม 2557 หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
กรรมสิทธิ์ (ไม่ยื่นแบบตามก าหนดต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษี ) โดยเอกสารที่ใช้คือ ส าเนา
โฉนดที่ดินและส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ฉบับ
(2) ช าระภาษี ปี พ.ศ.2557 ภายในเดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน 2557
(3) ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี
3. ภาษีป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วย
อักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
(1) ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) ประจ าปี พ.ศ. 2557 ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2557
(ไม่ยื่นแบบตามก าหนดต้องเสียเบี้ยปรับ ร้อยละ 10 ของค่าภาษี)
(2) ช าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
(3) ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษี
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม
(1) ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตประกอบกิจการ ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกอบกิจการ
(2) กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ สามารถขอต่ออายุได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันหมดอายุ

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร