รางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ อปท.

696
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

       อบต.ดอนแก้ว ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลดอนแก้ว จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลดอนแก้ว ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นพุทธบูชา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้แก่ประชาชนตำบลดอนแก้ว โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว นำทีมผู้บริหาร, นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว นำทีมสมาชิกสภา, นายอิ่นแก้ว บุญสูง ประธานสภาวัฒนธรรม ต.ดอนแก้ว นำคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม, ร.ต.พงษ์ศักดิ์ เงินปิง กำนัน ต.ดอนแก้ว นำมวลชนในพื้นที่, ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้าน, ประชาชนตำบลดอนแก้ว, กศน.อ.แม่ริม, ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ จ.เชียงใหม่, ร.ร.บ้านศาลา, ร.ร.บ้านพระนอน, ร.ร.บ้านดอนแก้ว, ร.ร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา, โรงเรียนฮอมสุข, กลุ่มรำวงย้อนยุค ต.ดอนแก้ว, กลุ่มรำวงย้อนยุคบ้านป่ารวก, กลุ่มรำวงย้อนยุคบ้านพระนอน, และกลุ่มรำวงย้อนยุคกองพันพัฒนาที่ 3 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการประกวดกระทงกลาง กระทงเล็ก ของเด็กและเยาวชนตำบลดอนแก้ว การแข่งขันอาหารพื้นเมืองได้แก่ ลาบหมู แกงอ่อมหมู และแกงแคไก่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 น. ณ ลานกิจกรรม อบต.ดอนแก้ว ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพ