คณะผู้บริหาร

นายนพดล ณ เชียงใหม่

นายกเทศมนตรีเมืองดอนแก้ว

ประวัติ

ตำบลดอนแก้ว เดิมเป็นตำบลที่อยู่ในเขตของตำบลแม่สา ต่อมาปี พ.ศ.2474 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลดอนแก้ว โดยใช้บ้านดอนแก้วเป็นหมู่บ้านหลัก เหตุที่ชื่อ "ดอนแก้ว" เพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นเนินสูงกว่าหมู่บ้านอื่น และเพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งแต่โบราณถือว่า แก้ว แหวน เงินทอง เป็นสิ่งที่ดีงาม จึงต่อท้ายเป็น "ดอนแก้ว" ซึ่งแปลว่า ที่ดีงาม จึงเรียกกันต่อๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้
 • นายชาญชัย ธนันชัย

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

 • นายยุทธนา บุญสูง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

 • นายอนันต์ ปัญญาวีร์

  ที่ปรึกษานายกฯ

 • นายราชันย์ บัวสุข

  ที่ปรึกษานายกฯ

 • นางสาวสิทธิลักษณ์ ปัญญาวีร์

  เลขานุการนายกฯ

 • Teerapong Moonkhum

  Security