บุคลากรภายในองค์กร

ฝ่ายแผนงาน

  • นางสาวสิทธิลักษณ์ สุทธวาสน์

    หัวหน้า

ฝ่ายกองคลัง

  • นางจีรวรรณ อุดมครบ

    ปลัดเทศบาล รักษาการ หัวหน้ากองการศึกษา