เกี่ยวกับอบต. ดอนแก้ว

ตำบลดอนแก้ว เดิมเป็นตำบลที่อยู่ในเขตของตำบลแม่สา ต่อมาปี พ.ศ.2474 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลดอนแก้ว โดยใช้บ้านดอนแก้วเป็นหมู่บ้านหลัก เหตุที่ชื่อ "ดอนแก้ว" เพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นเนินสูงกว่าหมู่บ้านอื่น และเพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งแต่โบราณถือว่า แก้ว แหวน เงินทอง เป็นสิ่งที่ดีงาม จึงต่อท้ายเป็น "ดอนแก้ว" ซึ่งแปลว่า ที่ดีงาม จึงเรียกกันต่อๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

 • สถานที่ตั้ง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
 • โทรศัพท์ 053-121-585 โทรสาร 053-121-573
 • ประชากร 14,152 คน 5,292 ครัวเรือน
 • พื้นที่ 34,953 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน)
 • รายได้ 28,107,891.17 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน, เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)
 • เงินอุดหนุน 38,289,817.17 บาท
 

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง           ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอำเภอแม่ริม ระยะห่างจากที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอแม่ริม ประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง) มีสภาพการคมนาคมโดยทั่วไป ระหว่างที่ว่าการอำเภอแม่ริม หรือตัวจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับดี  

อาณาเขต     ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตติดต่อโดยรอบดังนี้     

                ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  
                ทิศใต้             ติดต่อกับ   ตำบลช้างเผือก  ตำบลป่าตัน  อำเภอเมือง  และสันดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่     
                ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   ตำบลสันผีเสื้อ  อำเภอเมือง  และตำบลเหมืองแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     
                ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   ตำบลแม่แรม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่   

สภาพภูมิประเทศ     ลักษณะพื้นที่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงภูเขา เขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย และริมฝั่งแม่น้ำปิงต่อเนื่องกับตำบลแม่สา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 43 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎร หรือเขตชุมชน 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด คือ พื้นที่ทางฝั่งขวาของถนนเชียงใหม่-ฝาง (ด้านตะวันออก) สำหรับพื้นที่ที่เหลือ 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขตทหาร (ที่ราชพัสดุ) และเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  อยู่ในความดูแลของเขตทหารเกือบทั้งหมด ประมาณ 20,000 ไร่ อยู่ทางฝั่งซ้ายของถนนเชียงใหม่-ฝาง (ด้านตะวันตก) และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 350 เมตร  

พื้นที่ป่า ตำบลดอนแก้วมีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,000 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้และเขตทหาร พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ สุเทพ-ปุย และแม่สา

 
 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
“ ดอนแก้ว ตำบลแห่งสุขภาวะ ”

หมายถึง ตำบลที่มีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อันได้แก่

 • สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น
 • สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น
 • สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงาน ในสังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคีในชุมชน และมีสันติภาพ เป็นต้น
 • สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นต้น

พันธกิจ

 • สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • จัดให้มีการก่อสร้างและพัฒนาการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งตลาดชุมชนและสินค้าพื้นเมือง
 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์
 • พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ในการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ควบคุมและระวังโรคติดต่อ
 • ส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนภายในท้องถิ่น
 • พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 • สนับสนุนบทบาทขององค์กรศาสนา และส่งเสริมกิจกรรมในการเผยแพร่หลักธรรมของศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

จุดมุ่งหมาย

 

 • ประชาชนมีจิตสำนึก และตระหนักหวงแหนบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
 • การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
 • ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
 • ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์
 • พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ในการทำงานและในการดำเนินชีวิต
 • ภายในท้องถิ่นปลอดจากปัญหายาเสพติด ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
 • ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
 • ประชาชนมีสุขภาวะดีครบทั้ง 4 ด้าน คือ กาย จิต สังคม และปัญญา และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข